Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle door DAGnl en/of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: “DAGnl”) te verrichten diensten is ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (hierna: DNR 2011) van toepassing, tenzij in de door Dagnl uitgebrachte offerte anderszins wordt aangegeven. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2011 met eventuele bijlagen te kennen. De AV DAGnl 2023 en DNR 2011 zijn op de website ‘www.dagnl.nl/algemene-voorwaarden’ geplaatst en daar eenvoudig te raadplegen, te printen en te downloaden. DAGnl zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de DNR 2011 met eventuele bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2011 prevaleren altijd de AV DAGnl 2023.

2. OFFERTE

Een door DAGnl uitgebrachte offerte kan gedurende 30 dagen na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

3. TARIEVEN EN BETALING

DAGnl is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.
DAGnl dient haar declaraties in hoofdzaak per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat DAGnl vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na dagtekening. Indien DAGnl, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die DAGnl moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

4. SAMENWERKING MET DERDEN

Indien DAGnl, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR 2011, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal DAGnl voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover DAGnl deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan DAGnl te verstrekken gegevens.

5. CAR-VERZEKERING

DAGnl sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. DAGnl doet de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich DAGnl als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.

6. WERKZAAMHEDEN IN HET VELD

Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor DAGnl, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.
Tevens geldt dat DAGnl niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij DAGnl in dienst zijnde personeel. Opdrachtgever zal DAGnl vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

7. TOEZICHT

Indien de opdracht inhoudt dat DAGnl toezicht houdt op de uitvoering van een werk, kan DAGnl alleen aansprakelijk zijn indien dit expliciet in onze offerte is opgenomen. Standaard geld dat DAGnl nimmer aansprakelijk is voor werkzaamheden die onder haar toezicht worden uitgevoerd.

8. GEGEVENSVERSTREKKING, VERZENDING EN GEBRUIK VAN DOCUMENTEN

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van DAGnl komen voor rekening van de opdrachtgever.
Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door DAGnl geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De door DAGnl vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.
De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van DAGnl, haar werknemers en andere personen die zijn betrokken bij de met haar gesloten overeenkomsten, of voor wier handelen of nalaten zij anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn, is beperkt tot het bedrag van de advieskosten als bedoeld in art. 50 DNR 2011, met een maximum van € 1.000.000,-. Voornoemde aansprakelijkheid is verder in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

10. GEHEIMHOUDING EN GEBRUIK ALS REFERENTIE

De opdrachtgever en DAGnl zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. DAGnl is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

11. PERSONEEL

De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en, in afwijking van art. 12 lid 6 DNR 2011, binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van DAGnl, geen bij DAGnl in dienst zijnde of anderszins aan DAGnl verbonden personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

12. GOEDKEURING GEGEVENS

Door DAGnl aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

13. GESCHILLEN

Bij geschillen is  de burgerlijke rechter bevoegd, tenzij partijen schriftelijk arbitrage overeenkomen.

Downloads:

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies